skip to Main Content
Menadžment Rizika
Menadžment Rizika

Menadžment rizika

Menadžment rizika kontinuirani je proces identifikacije, procene, analize i kontrole neizvesnog rizika, sa ciljem minimiziranja pretnji i maksimiliranja mogućnosti. Postavljanjem okvira shodno proporcijalnoj složenosti kompanije, organizacije i spoljnih mreža, upravljanjem strategijama izbegavanja, zadržavanja i prenošenja rizika budućih delanja, pretnje i slabosti pretvaraju se u efikasne šanse i prilike.

Pretnje proističu iz različitih izvora, finansijske neizvesnosti, nestabilnosti tržišta, potencijalnih grešaka strateškog upravljanja, ali i digitalnih sredstava sa rizikom bezbednosti podataka i intelektualne svojine. Biznis planiranjem i prihvatanjem pretnji, implementirajući odgovarajuća rešenja, eksploatišu se mogućnosti u okvirima nepredviđenog vremena, resursa i troškova. Identifikacijom niza tehnika za prepoznavanje potencijalnih rizika, analizom uticaja na postavljene ciljeve, procenom verovatnoća, posledica veličine pretnje i planiranjem odgovora na rizik, kreiraju se preventivne, specifične strategije za vanredne situacije.

Poslovne organizacije, njihovi programi i projekti samim postojanjem po pretpostavci su rizični, s obzirom na ograničenost unutrašnjih, ljudskih kapaciteta i podložnost spoljnih uticaja. Potpuno eliminisanje svih rizika retko je ostvarivo, ali se odgovarajućom strategijom postiže željena perspektivna prilika.

Menadžment rizika, merama i analizama potencijalnih gubitaka, preduzimanjem adekvatnih aktivnosti, pozitivnog ili negativnog uticaja kao značajajnog koncepta, a u skladu sa strateškim menadžmentom, operacionim menadžmentom, menadžmentom poslovnog razvoja, dovodi do mogućnosti povećanja profitabilnosti. Naši stručnjaci promišljeno preduzimaju raznovrsne taktike u skladu sa svetski priznatim standarda, ali i autentičnim vizionarskim pristupom kontinuiranom poslovanju, biznis planiranju, finansiranju, korporativnom upravljanju, postavljaju jasan stav, okvire i prakse, kreativno rešavajući prilike i neprilike internih i eksternih sistema.

Ukoliko želite da predvidite nepredviđeno, osigurate perspektivnu budućnostslabosti i pretnje pretvorite u šanse i prilike, kreativnim rešenjima postignete mogućnost povećanja profitabilnosti, kontaktirajte nas i zakažite sastanak sa našim ekspertima.

Back To Top